REGULAMIN KONKURSU
Polish Digital Signage Association Awards 2020

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Polish Digital Signage Association Awards 2020  (PDSA Awards 2020) zwany dalej Konkursem.

Organizatorami Konkursu są: Polish Digital Signage Association (PDSA) oraz Agencja Marengo (Organizator Konferencji Digital Signage Trends 2020, w skrócie Marengo), zwane dalej Organizatorami.

II. Cel Konkursu
Celem Konkursu jest wyróżnianie najlepszych produktów i usług, zwanych dalej produktami, stosowanych w branży Digital Signage w Polsce oraz ich promocja podczas konferencji DST

III. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Uczestnikami Konkursu, tzw. Firmami Nominowanymi mogą być podmioty wykorzystujące nowoczesne produkty Digital Signage w systemach reklamowych, promocyjnych oraz informacyjnych, reklamodawcy, agencje kreatywne jak również twórcy kontentu, projektanci oraz architekci zamkniętych i otwartych przestrzeni publicznych, producenci oraz integratorzy systemów Digital Signage, właściciele obiektów, właściciele sieci Digital Signage, właściciele i dostawcy informacji, właściciele i dostawcy treści, w zależności od kategorii konkursowej dedykowanej określonej branży, rodzaju działalności czy też lokalizacji.


Kategorie konkursowe PDSA Awards 2020
(organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ograniczenia listy kategorii konkursowych, uzależniając to od otrzymanych zgłoszeń)

Retail: Sklepy / usługi - pojedyncze lokalizacje
1. Najlepsza wystawa z wykorzystaniem systemu DS.
2. Najlepsza strefa kasowa z wykorzystaniem systemu DS.
3. Najlepsze wnętrze sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
4. Najlepszy projekt sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
5. Najlepszy system interaktywny DS.
6. Najlepszy kontent DS.
7. Wzorcowa instalacja DS

Retail: Sklepy / usługi - lokalizacje sieciowe
8. Najlepsza wystawa z wykorzystaniem systemu DS.
9. Najlepsza strefa kasowa z wykorzystaniem systemu DS.
10. Najlepsze wnętrze sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
11. Najlepszy projekt sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
12. Najlepszy system interaktywny DS
13. Najlepszy kontent DS.
14. Wzorcowa instalacja DS.

Retail: Sklepy wielkopowierzchniowe
15. Najlepsza strefa kasowa z wykorzystaniem systemu DS.
16. Najlepsze wnętrze sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
17. Najlepszy projekt sklepu z wykorzystaniem systemu DS.
18. Najlepszy system kolejkowy.
19. Najlepszy system interaktywny DS.
20. Najlepszy kontent DS.
21. Wzorcowa instalacja DS.

Galerie handlowe
19. Najlepszy system Wayfinder.
20. Najlepszy system DS promujący galerię i marki wewnątrz obiektu.
21. Najlepszy system DOOH wewnątrz galerii.
22. Najlepszy kontent DOOH wewnątrz galerii.
23. Najlepszy Stand Alone dla DS.
24. Wzorcowa instalacja DS.

Telekom / Banki
25. Najlepsza wystawa z wykorzystaniem systemu DS.
26. Najlepszy system obsługi klienta z wykorzystaniem systemu DS.
27. Najlepszy system kolejkowy.
28. Najlepszy system interaktywny DS.
29. Najlepszy kontent DS.
30. Najlepszy Stand Alone dla Digital Signage.
31. Wzorcowa instalacja DS.

Służba zdrowia
32. Najlepszy system obsługi klienta z wykorzystaniem systemu DS.
33. Najlepszy kontent DS.

Urzędy / Sądy
34. Najlepszy system obsługi klienta z wykorzystaniem systemu DS.
35. Najlepszy kontent DS.
36. Najlepszy Stand Alone dla DS.

Restauracje
37. Najleszpy Digital Menu Board.
38. Najlepszy system obsługi klienta z wykorzystaniem systemu DS.
39. Najlepszy kontent DS.

Obiekty sportowe
40. Najlepszy system obsługi widza z wykorzystaniem systemu DS.
41. Najlepszy kontent DS.

Rozrywka – Kina / Teatry
42. Najlepszy system obsługi widza z wykorzystaniem systemu DS.
43. Najlepszy kontent DS.
44. Najlepszy Stand Alone dla DS.

Muzea
45. Najlepszy system DS.
46. Najlepszy kontent DS.
47. Najlepszy Stand Alone dla DS.

Przestrzenie publiczne – lotniska, dworce, informacje turystyczne
48. Najlepszy system inforamcyjny DS.
49. Najlepszy kontent DS.
50. Najlepszy Stand Alone dla DS.

Biuro / Przemysł – Corporate DS.
51. Najlepszy system informacji wewnętrznej DS.
52. Najlepszy system interaktywny DS.
53. Najlepszy Stand Alone dla DS.
54. Najlepszy kontent DS.

Grand Prix 2018 (wybrany z wszystkich kategorii)
1. Wzorcowa instalacja Digital Signage.
2. Najlepszy kontent Digital Signage.
3. Najlepszy interaktywny kontent Digital Signage.
4. Najlepszy Stand Alone dla Digital Signage.

Uwagi:
Nominacja dotyczy firmy (nie osoby), przy czym firmą może być zarówno właściciel obiektu, właściciel nośnika / sieci nośników / Stand Alone, operator sieci nośników, agencji kreatywna - twórca contentu, czy tez firma która cały system zaprojektowała.
Zgłoszenia do Konkursu dokonać może firma, które chce zostać Nominowana lub inna firma Zgłaszająca, która jest członkiem Stowarzyszenia PDSA lub będzie Uczestnikiem, Sponsorem, Wystawcą lub Partnerem konferencji Digital Signage Trends 2020..

Zgłaszane produkty zostały wdrożone, były lub są dostępne na polskim rynku i zostały/zostaną oddane do użytku przed 15 kwietnia 2020

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie produkty zarekomendowane i oficjalnie zgłoszone do Konkursu poprzez wypełnienie Formularza na stronie internetowej - link do Formularza jest podany na portalach www.digitalsignagenews.pl oraz na www.digitalsignage-pdsa.pl.
Po wypełnieniu formularza Zgłaszający otrzyma drogą e-mailowa potwierdzenie wypełnienia Zgłoszenia.
O akceptacji Zgłoszenia przez Komisję Konkursową Zgłaszający zostanie poinformowany drogą e-mailową – Zgłaszający zobowiązany jest do uregulowania Opłaty Konkursowej za zgłoszony produkt/y (wysokość Opłaty Konkursowej określa rozdział IV niniejszego Regulaminu)

Wypełnienie Formularza Zgłoszenia do Konkursu jest tożsame z akceptacją warunków uczestnictwa oraz zgłoszeniem udziału w Konkursie na wszystkich jego etapach i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i nie wymaga żadnych dodatkowych potwierdzeń ze strony Zgłaszającego dany produkt.

Udział w Konkursie biorą produkty zakwalifikowane do poszczególnych kategorii konkursowych określonych w niniejszym Regulaminie.

Decyzję o zgłoszeniu produktu do określonej kategorii konkursowej podejmuje Zgłaszający.
Wybór kategorii może zostać skorygowany przez Komisję Konkursową w przypadku błędnego zaszeregowania zgłoszonego produktu lub stwierdzenia niesatysfakcjonującej jakości produktu, o czym Zgłaszający zostanie niezwłocznie poinformowany.

W Konkursie może brać udział dowolna ilość produktów zgłoszonych do wszystkich kategorii konkursowych pod warunkiem, że mieszczą się one w ramach przyjętych kategorii konkursowych przez Komisję Konkursową.

Wszystkie produkty zakwalifikowane pod względem merytorycznym przez Komisję Konkursową wezmą udział w Finale Konkursu.

IV. Przebieg i terminarz Konkursu

Konkurs odbywa się w terminie od daty ogłoszenia do 30 kwietnia 2020 r. wg następujących etapów.

1. Etap-Zgłoszenie produktu do Konkursu.
• Dokonanie wyboru kategorii konkursowych przez Zgłaszającego.
• Wypełnienie Formularza Zgłoszenia do Konkursu PDSA w terminie do 15 kwietnia 2020 (dla każdego zgłaszanego produktu należy wypełnić odrębne zgłoszenie na stronie internetowej) link do Formularza jest podany na portalach www.digitalsignagenews.pl oraz na www.digitalsignage-pdsa.pl

2. Etap-Zarejestrowanie produktu
•Uzupełnienie dokumentacji konkursowej poprzez umieszczenie dokumentów elektronicznych na dedykowanym ftp. Login i hasło do dedykowanego serwera ftp. Zgłaszający otrzymają drogą elektroniczną od Organizatora (Marengo lub PDSA) przy potwierdzeniu przyjęcia produktu do Konkursu i zobowiązany jest w terminie do 5 dni od otrzymania potwierdzenia, nie później niż do 10 września 2018 r. przesłać w szczególności:
1/ Część opisowa w języku polskim (w formacie ppt, zgodnie z wzorcem, który jest do pobrania ze strony www.digitalsignage-pdsa.pl oraz www.digitalsignagetrends.pl. zakładka Konkurs.
2/ Część graficzna ( w formacie: mpg, mpeg, flv, mov; jpg, jpeg, png, gif; swf)
Uwaga
Forma prezentacji musi zostać uzgodniona z Organizatorem najpóźniej do 20 kwietnia 2020.
W uzasadnionych przepadkach forma prezentacji może się różnić od zaproponowanej na wniosek Zgłaszającego.

• dokonanie Opłaty Konkursowej w kwocie określonej w pkt VII i w terminie określonym w pkt VII
3. Etap-Weryfikacja zgłoszeń przez Komisję Konkursową
Po zweryfikowaniu zgłoszeń i zakwalifikowaniu prac konkursowych przez Komisję Konkursową, Zgłaszający otrzymuje drogą elektroniczną pisemną informacje o nominacji.
Termin zakończenia weryfikacji zgłoszeń upływa 20 kwietnia 2020

4. Etap-Finał Konkursu – obrady Jury

Ocena nominowanych do nagrody prac konkursowych przez członków Jury odbędzie się w okresie 1-4 maja 2020, a głosowanie Jury i wybór laureatów w dniu 4 maja 2020.
5. Etap-Ogłoszenie wyników Konkursu
Ogłoszenie wyników, prezentacja nagrodzonych prac oraz rozdanie nagród odbędzie się w dniu 6 maja 2020, podczas Uroczystego wręczenia nagród PDSA Awards 2020 na zakończenie konferencji DST.
6 . Etap-Wystawa prac konkursowych
Informacja o nagrodzonych pracach konkursowych zostanie umieszczona na stronach internetowych www.digitalsignage-pdsa.pl oraz www.digitalsignagetrends.pl, po zakończeniu konkursu przez okres co najmniej 6-ciu miesięcy. Również patroni medialni konferencji DST będą mieć prawo do publikacji nagrodzonych prac lub informacji o nich.
Uwaga
W przypadku produktów, wymagających ich fizycznego dostarczenia na teren konferencji DST, w szczególności produktów wielkogabarytowych, Zgłaszający ma obowiązek dostarczyć przedmiotowy produkt na własny koszt oraz zapewnić jego ubezpieczenie, jak również odebrać go po zakończeniu konferencji DST w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

 

V. Nagrody w Konkursie

Nagrody PDSA Awards 2020, zwane dalej Nagrodą otrzymuje produkt w ocenionej przez Jury kategorii konkursowych:


Nagroda przyznawana jest jednemu produktowi w danej kategorii konkursowej.

Nagroda PDSA Awards 2020 obejmuje:

• Tytuł PDSA Awards 2020 ze stosowną statuetką i certyfikatem
• Prawo do posługiwania się logotypem Konkursu PDSA Awards 2020
• Prezentacje produktów Laureatów Konkursu na wystawie podczas uroczystego rozdania nagród PDSA Awards w dniu 6 maja 2020

Laureaci Konkursu łącznie z prawem posługiwania się logotypem Konkursu otrzymują drogą elektroniczną plik zawierający logotyp Konkursu z wytycznymi jego wykorzystania. W przypadku naruszenia wytycznych na wniosek Organizatora zobowiązani są do usunięcia powsta¬łych nieprawidłowości we wszystkich materiałach, w których nieprawidłowość ta została użyta.

VI. Jury Konkursu
Organizator powołuje Jury, w którego skład wchodzą m. in. eksperci z branży Digital Signage, marketingu i reklamy.

Organizator powołuje przewodniczącego Jury Konkursu – przedstawiciela PDSA z głosem rozstrzygającym w sprawie przyznania nagród PDSA Awards 2020.

Ostateczny skład Jury zostanie podany do publicznej wiadomości najpóźniej na tydzień przed rozstrzygnięciem Konkursu na stronach internetowych www.digitalsignage-pdsa.pl oraz www.digitalsignagetrends.pl,

VII. Zasady finansowania uczestnictwa w Konkursie oraz w rozdaniu nagród PDSA Awards 2020

Opłata konkursowa za produkt wynosi:
1/ Dla Członków Wspierających PDSA – 500 zł,- netto + VAT za każdy zgłoszony produkt.
2/ Dla pozostałych (nie będących członkami wspierającymi PDSA) – 1000 zł,- netto + VAT za każdy zgłoszony produkt
3/ Dla wybranych Sponsorów konferencji DST 2020 – bezpłatnie wg pakietów Sponsorskich

W przypadku zgłoszenia kilku produktów, Opłata Konkursowa liczona jest jako wielokrotność w/w kwoty.
Po akceptacji Zgłoszenia przez Komisję Konkursową w terminie do 3 dni – Marengo wystawi fakturę proforma na dane podane w formularzu Zgłoszeniowym do Konkursu, fakturę proforma należy opłacić w terminie 5 dni od wystawienia, nie pozniej niż do 30 kwietnia 2020 r.
Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym zostanie wystawiona faktura VAT.

Opłata Konkursowa nie podlega zwrotowi w przypadku wycofania się Zgłaszającego z Konkursu na każdym jego etapie.

Opłata Konkursowa obejmuje wszystkie koszty (za wyjątkiem kosztów dostarczenia odbioru, ubezpieczenia produktów opisanych w rozdziale IV) i korzyści wynikające z uczestnictwa w Konkursie zawarte w niniejszym Regulaminie:

• prezentacje produktów Laureatów Konkursu podczas rozdania nagród PDSA Awards w dniu 6 maja 2020
• promocję Laureatów Konkursu na stronach internetowych PDSA i DST
• przesłanie informacji prasowych o Konkursie, Finalistach i Laureatach do mediów, w szczególności przygotowanie, opracowanie i wysyłka materiałów prasowych przez Organizatorów Konkursu.


Opłata za udział w rozdaniu nagród PDSA Awards 2018 wynosi:
1/ Dla firm nominowanych w Konkursie – bezpłatne zaproszenie dla 2 osób z Firmy.
2/ Dla członków Jury, patronów medialnych, Sponsorów i Partnerów DST 2018 lub PDSA Awards 2018 – bezpłatne zaproszenie wg osobnych ustaleń.
4/ Dla firm Zgłaszających prace do Konkursu oraz pozostałych firm – udział w rozdaniu nagród PDSA 13 września 2018 r. jest płatny:
- dla Członków PDSA – 500 zł,- netto od osoby, pakiet dla 3 osób 1000 zł netto.
- dla osób/ firm nie będących członkami PDSA – 1000 zł,- netto od osoby, pakiet dla 3 osób 2000 zł netto.
Zgłoszenia do udziału w rozdaniu nagród PDSA 13 września 2018 r
Firmy Nominowane oraz firmy Zgłaszające po otrzymaniu e-maila o akceptacji Zgłoszenia przez Komisję Konkursową otrzymają kolejny e-maila z linkiem do potwierdzenia udziału w uroczystym rozdaniu nagród PDSA AWARDS 2018
Po potwierdzeniu chęci udziału w rozdaniu nagród Firmy zobowiązane do opłaty za udział w uroczystym rozdaniu nagród zobowiązane są w terminie 5 dni od wypełnienia zgłoszenia do dokonania wpłaty na konto bakowe podane w otrzymanym e-mailu nie później niż do 10 września 2018 r.
Firmy zobowiązane do opłaty za udział w rozdaniu nagród, które nie wniosą opłaty w wymaganym terminie nie będą mogły wziąć udziału w rozdaniu nagród PDSA AWARDS 2018.

VIII. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do:
• zmiany ilości i jakości kategorii konkursowych,
• nie przyznania nagrody w jednej lub kilku kategorii konkursowych
• przyznania więcej niż jednej nagrody w każdej z kategorii konkursowych
• odwołania Konkursu bez podania przyczyny ze zwrotem uprzednio wpłaconej Opłaty Konkursowej (o ile Zgłaszający nie został z niej zwolniony na skutek sponsoringu konferencji DST).

Nie dokonanie Opłaty Konkursowej w terminie wskazanym w Regulaminie spowoduje nie dopuszczenie produktu do udziału w Konkursie.

Wycofanie się Zgłaszającego z Konkursu na każdym etapie nie powoduje zwrotu Opłaty Konkursowej.

Wycofanie się Zgłaszającego z Konkursu w trakcie jego trwania, w przypadku zakwalifikowania się produktu do Finału Konkursu, spowoduje wycofanie produktu z Konkursu i wszystkich innych miejsc, w których produkt został wymieniony, zarekomendowany lub nominowany do nagrody PDSA Awards 2018.

Organizator zastrzega sobie prawo do niedopuszczenia do Konkursu produktu, który znalazł się w Finale Konkursu, jeżeli dostarczony produkt odbiega jakością lub typem od produktu zgłoszonego do Konkursu i zaprezentowanego w dokumentacji konkursowej .

Niedopuszczenie produktu do Konkursu z przyczyn opisanych powyżej, nie powoduje zwrotu Opłaty Konkursowej.

Organizator nie odsyła dostarczonych na wystawę konkursową produktów. Odbiór następuje na koszt Zgłaszającego, w ostatnim dniu konferencji DST, w terminie uzgodnionym z Organizatorem.

Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej jest jednoznaczne z wyrażenie zgody przez Firmę Zgłaszającą i Firmę Nominowaną - na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę PHP Marengo sc z siedzibą w Krakowie oraz PDSA, która będzie ich administratorem zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w zakresie, w jakim jest to niezbędne do wykonywania usług świadczonych przez firmę PHP Marengo sc. Oraz PDSA. Firma Zgłaszającą i Firma Nominowaną - ma prawo wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz.U. 133 z dnia 29 października 1997 r., poz. 833.) Firma Marengo oraz PDSA nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników Konkursu innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Firmę zgłaszającą są traktowane jako informacje poufne i służą tylko i wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Firmą Zgłaszającą/Firmą Nominowaną a Organizatorem Konkursu.

Firmy Zgłaszające i Firmy Nominowane biorąc udział w Konkursie wyrażają zgodę na publikację zgłoszonych do Konkursu produktów Finalistów i Laureatów w materiałach promocyjnych Konkursu oraz materiałach promocyjnych Organizatorów (Marengo i PDSA).

Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej www.digitalsignage-pdsa.pl oraz www.digitalsignagetrends.pl

 

Partner merytoryczny

 


Organizator

Copyright Digital Signage Trends. Wszelkie prawa zastrzeżone.